Disclaimer en Privacyverklaring

Hoewel de uiterste zorg is nagestreefd ten aanzien van de inhoud van deze site, kan niet worden ingestaan voor eventuele fouten en onvolledigheden. Begeleiding1op1 aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Begeleiding1op1 is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen en/of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Begeleiding1op1, gevestigd aan ‘s-Gravendijkwal 86, 3014 EH  Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: info@begeleiding1op1.nl, telefoon 085 - 04 70 139.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Begeleiding1op1 verwerkt je persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, uitgesplitst naar gebruikers: cliënten en hulpverleners.

tabel

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Begeleiding1op1 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Cliënten te toetsen op basis van leeftijd en gemeente waarin ze woonachtig zijn of zij in principe in aanmerking komen voor hulpverlening die onder de WMO valt;
  • Hulpverleners te toetsen op kwalificaties voor de levering van hulpverlening.
  • Hulpverleners te presenteren aan de cliënten via profielen op de website, zodat zij een hulpverlener kunnen kiezen. Dit kunnen zij doen o.b.v. profielgegevens en een beoordelingsscore van andere cliënten.
  • Een match mogelijk te maken tussen de cliënt en de hulpverlener die hij/zij heeft gekozen. Een match betekent in ons geval dat NAW-gegevens en contactgegevens van cliënten worden uitgewisseld met de hulpverlener. Andersom wisselen wij bij een match contactgegevens zoals telefoonnummer en emailadres uit van de hulpverlener naar de cliënt.
  • Om een geslaagde match te faciliteren kunnen cliënt en hulpverlener berichten met elkaar uitwisselen via de website.
  • Hulpverleners te kunnen factureren voor een geslaagde match.
  • Hulpverleners en cliënten te kunnen informeren over wijzigingen van het pilot-concept van Begeleiding1op1.
  • Cliënten en hulpverleners te kunnen bevragen over hun ervaringen met Begeleiding1op1.

Geautomatiseerde besluitvorming

Begeleiding1op1 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er is weliswaar geautomatiseerde besluitvorming in het matchingproces maar de gevolgen hiervan zijn niet als ‘aanzienlijk’ aan te duiden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Begeleiding1op1 behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Begeleiding1op1 een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Begeleiding1op1 uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op de website.

tabel1

Van deze subgroepen van cliënten geldt de genoemde bewaartermijn voor alle genoemde persoonsgegevens zoals hierboven aangegeven. Na het verstrijken van genoemde bewaartermijn worden gegevens geanonimiseerd opgeslagen. Naam-, adres- en woonplaatsgegevens worden verwijderd, m.u.v. de gemeente waar men woonachtig is.
Voor de gebruikersgroep hulpverleners gelden de volgende bewaartermijnen:

tabel4

Na afloop van de bewaartermijn van groep 4 worden alle gegevens verwijderd uit de administratie. Na afloop van de bewaartermijn van groep 5 worden enkel geanonimiseerde kerngegevens bewaard (type hulpverlener, werkgebied, vergoedingswijze, aantal matches, beoordeling), de rest van de gegevens wordt gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Begeleiding1op1 deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Begeleiding1op1 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Begeleiding1op1 persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

tabel5

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Begeleiding1op1 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunu u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een tekstbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@begeleiding1op1.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Begeleiding1op1 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uwverzoek reageren.
Begeleiding1op1 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Begeleiding1op1 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons  via info@begeleiding1op1.nl.