Ten aanzien van de dienstverlening van Begeleiding1op1 gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website van Begeleiding1op1 aanvaardt hulpverlener aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1 - Definities

Website

De website die door Begeleiding1op1 ter beschikking wordt gesteld op www.begeleiding1op1.nl en die als doel heeft cliënten en ambulante hulpverleners die als lid verbonden zijn aan dit initiatief met elkaar te matchen.

Begeleiding1op1

De aanbieder van de website, Zorgkeuze1op1 B.V., handelend onder de naam Begeleiding1op1, gevestigd te ’s-Gravendijkwal 86, 3014 EH Rotterdam, KvK-nummer: 67021492

Dienst

De publicitaire dienstverlening die door Begeleiding1op1 wordt aangeboden door middel van de website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop cliënten en hulpverleners laagdrempelig in contact met elkaar kunnen komen ten einde een hulpverleningsovereenkomst voor het leveren van ambulante hulpverlening tot stand te laten komen.

Hulpverlener

De natuurlijke of rechtspersoon die gekwalificeerd is als ambulant hulpverlener en zich op de website beschikbaar stelt voor volwassen cliënten.

Cliënt

De volwassene van 18 jaar of ouder (of diens wettelijk vertegenwoordiger) die zijn hulpvraag kenbaar maakt via de website.

Gebruiker

De internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot cliënten en hulpverleners.

Overeenkomst De overeenkomst tussen Begeleiding1op1 en hulpverlener m.b.t. de publicitaire dienstverlening via de website van Begeleiding1op1.

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen en alle rechtshandelingen tussen Begeleiding1op1 en hulpverlener.
 2. Begeleiding1op1 is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Begeleiding1op1 en hulpverlener zijn overeengekomen.
 4. Begeleiding1op1 wijst uitdrukkelijk eventuele Algemene Voorwaarden van hulpverlener van de hand.
 5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen hulpverlener en Begeleiding1op1, wordt hulpverlener geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Begeleiding1op1 zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 - Totstandkoming en aard van de overeenkomst

 1. Iedere aanmelding van hulpverlener op de website geschiedt onder de voorwaarde dat eerst een overeenkomst tussen hulpverlener en Begeleiding1op1 tot stand kan komen nadat Begeleiding1op1 een positieve beoordeling heeft afgegeven op basis van de door hulpverlener aan te leveren juiste informatie. Deze overeenkomst tussen partijen is bindend.
 2. Indien hulpverlener een zorginstelling is waarbij zorgverleners in dienst zijn en/of in opdracht van hulpverlener zorg verlenen, kan hulpverlener ten behoeve van haar medewerkers en/of aangesloten opdrachtnemers een gebruikerspofiel (doen) laten aanmaken. Hulpverlener blijft te allen tijde hoofdelijk verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van haar medewerkers en/of opdrachtnemers. De medewerkers en opdrachtnemers zullen steeds pas toegelaten worden tot de website nadat Begeleiding1op1 op basis van juiste informatie heeft kunnen verifiëren dat deze medewerkers en/of opdrachtnemers voldoen aan de door Begeleiding1op1 te stellen voorwaarden.
 3. De overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikelen 7:400 e.v. BW. Partijen verbinden zich hun feitelijke gedragingen bij het uitvoeren van deze overeenkomst in overeenstemming te doen zijn met welke gebruikelijk zijn bij het ten uitvoer brengen van een overeenkomst van opdracht.
 4. Partijen verklaren zich ervan bewust te zijn dat door deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst ontstaat tussen hulpverlener en Begeleiding1op1, ook niet wanneer de rechtsverhouding tussen partijen door de fiscus en/of de uitvoeringsinstelling wordt aangemerkt als een (fictief) dienstverband en/of mochten overgaan tot het opleggen van aanslagen en/of boetes.

Artikel 4 - Publicitaire diensten Begeleiding1op1

 1. Begeleiding1op1 biedt op website www.begeleiding1op1.nl een platform aan waarop cliënten en hulpverleners met elkaar in contact kunnen komen ten behoeve van de eventuele totstandkoming van een hulpverleningsovereenkomst tussen cliënt en hulpverlener. Begeleiding1op1 heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van cliënt of andere gebruikers door middel van of in verband met de website of anderszins. Begeleiding1op1 is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen, zonder alsdan jegens hulpverlener schadeplichtig te zijn.
 2. Begeleiding1op1 heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de advertenties, profielen en beoordelingen is echter afkomstig van hulpverleners en cliënten. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Begeleiding1op1 draagt voor de inhoud van advertenties, profielen en beoordelingen tussen gebruikers geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen (genoemde) gebruikers. Evenmin draagt Begeleiding1op1 verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door client, hulpverlener en gemeenten waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste invulling van hun dienstverlening.
 3. Begeleiding1op1 biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms)-rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Begeleiding1op1 niet:
  • dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door cliënt en hulpverlener opgegeven informatie;
  • dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
  • dat derden niet de website en/of de systemen van Begeleiding1op1 onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5 - Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 1. Hulpverlener garandeert dat alle door of namens hulpverlener verstrekte gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mailgegevens volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert hulpverlener dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de dienst, dat hij zich zal houden aan de voorwaarden van de overeenkomst, alsmede aan de toepasselijke wet- en regelgeving bij ieder handelen (en/of nalaten) in verband met het gebruik van de website, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt bij het reageren op contactverzoeken en het aanbieden en leveren van de hulpverlening aan de cliënt. Hulpverlener zal ingeschreven staan in het register van de Kamer van Koophandel en deze inschrijving gestand houden gedurende looptijd van de overeenkomst. Ook garandeert de hulpverlener zich niet te zullen misdragen dan wel onjuist, onprofessioneel of ongepast gedrag te vertonen op welke wijze dan ook. De hulpverlener garandeert dat hij gedurende de duur van de overeenkomst zal voldoen aan de door Begeleiding1op1 alsmede in de sector gebruikelijk te stellen en gestelde kwaliteitsnormen.
 2. Hulpverlener heeft de plicht Begeleiding1op1 melding te doen van voorvallen, incidenten of anderszins, betrekking op de communicatie tussen hulpverlener en cliënt die schadelijk kunnen zijn voor de cliënt ofwel het imago van Begeleiding1op1.
 3. Hulpverlener zal slechts berichten plaatsen op en versturen via de website met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het leveren van ambulante jeugdhulpverlening aan een cliënt. Hulpverlener zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de dienst niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan cliënten.
 4. Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede maar niet beperkt tot de informatie over specialisaties, aanpak en profielfoto geeft hulpverlener toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Hulpverlener is er mee bekend dat de positionering van zijn profiel op Begeleiding1op1, afhankelijk is van een diverse factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 5. Hulpverlener is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de website gepubliceerde gegevens met betrekking tot zijn advertentie en profiel. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Begeleiding1op1 niet zal schaden. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet in het profiel op de website worden geplaatst:
  • Contactgegevens van hulpverlener of andere gegevens of tekens die de cliënt in staat zouden kunnen stellen om buiten de matching functie op de website in contact te komen met hulpverlener;
  • Verwijzingen naar een eigen website van hulpverlener.
 6. Begeleiding1op1 behoudt zich het recht voor de door hulpverlener opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Begeleiding1op1 behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om advertentieteksten en profielen of andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van hulpverlener op schadevergoeding.
 7. Hulpverlener zal binnen een adequate termijn doch uiterlijk binnen twee werkdagen na een verzoek of bericht van cliënt reageren op een voor de branche gebruikelijke en acceptabel wijze. Indien hulpverlener niet in staat is om tijdig te reageren wegens ziekte of vakantie, kan Begeleiding1op1 het profiel van hulpverlener ‘onzichtbaar’ maken op de website voor een door Begeleiding1op1 te bepalen periode teneinde de belangen van het deugdelijk functioneren van de dienst te waarborgen.
 8. Gebruikmaking van de matchfaciliteit van de website brengt geen overeenkomst tussen cliënt en hulpverlener tot stand. Indien door cliënt een match tot stand wordt gebracht kunnen (contact)gegevens worden uitgewisseld wat kan leiden tot de totstandkoming van een hulpverleningsovereenkomst. Begeleiding1op1 is bij hulpverleningsovereenkomsten tussen cliënt en hulpverlener geen contractspartij. Begeleiding1op1 kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de activiteiten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van hulpverleners om die werkzaamheden uit te voeren. Hulpverlener vrijwaart Begeleiding1op1 jegens enige vordering van cliënt of derden verband houdende met dergelijke zaken waaronder de uitvoering of totstandkoming van de hulpverleningsovereenkomst.
 9. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de website door hulpverlener worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt - iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) van gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook. Hulpverlener zal dan ook – voordat een match tot stand is gekomen - niet buiten de website om in contact treden met cliënt en zal evenmin buiten de matching-faciliteit van de website een hulpverleningsovereenkomst sluiten met cliënt. Hulpverlener is gehouden Begeleiding1op1 te melden dat een hulpverleningsovereenkomst is gesloten met een cliënt waarmee hij via de website in contact is gekomen.
 10. Indien hulpverlener in strijd handelt met het in artikel 5.9 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling nodig is en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Begeleiding1op1 om andere haar ter beschikking staande rechtsmaatregelen tegen hulpverlener te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 - Account

 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Begeleiding1op1 dient een account te worden aangevraagd bij Begeleiding1op1 op de wijze zoals beschreven op de website.
 2. Een account wordt pas geactiveerd wanneer Begeleiding1op1 de aanvraag schriftelijk heeft bevestigd en daarbij aanvaard. Begeleiding1op1 is gerechtigd (het aanmaken van) een account en/of (het plaatsen van) een advertentie en profiel of andere informatie door hulpverlener te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
 3. Ten behoeve van het account wordt een wachtwoord aan hulpverlener verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en hulpverlener mag derden daarvan geen gebruik laten maken. Hulpverlener is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart Begeleiding1op1 voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn account van de dienst is gemaakt.
 4. Begeleiding1op1 is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst.

Artikel 7 - Beoordelingen

 1. Hulpverlener erkent en accepteert dat een cliënt gerechtigd is een beoordeling toe te voegen aan het profiel van hulpverlener van wie hij hulpverlening heeft gekregen.
 2. Begeleiding1op1 is te allen tijde gerechtigd een beoordeling te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend toe overgaan indien, naar aanleiding van een melding, blijkt dat de beoordeling onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is.
 3. Een beoordeling dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • hij mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
  • hij mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een hulpverlener;
  • hij mag geen links en/of scripts bevatten;
  • hij dient te zijn toegevoegd door de cliënt en dient betrekking te hebben op hulpverlener door wie de hulpverlening is geleverd.

Artikel 8 - Vergoeding en betaling

 1. Begeleiding1op1 kent twee soorten tarieven: een vast tarief per jaar (de lidmaatschap vergoeding) en een tarief ingeval nadat enig contact heeft plaatsgevonden tussen cliënt en hulpverlener via de website, een hulpverleningsovereenkomst tot stand komt tussen cliënt en hulpverlener (de match fee). De match-fee is gerelateerd aan de vergoeding die betreffende hulpverlener ontvangt voor de ambulante hulpverlening. Deze match-fee is hulpverlener verschuldigd zodra, na een match via de website, een hulpverleningsovereenkomst tussen hulpverlener en cliënt tot stand komt. De match-fee is eenmalige vergoeding gerelateerd aan de toewijzing(speriode).
 2. Ook wanneer er geen match tot stand komt is hulpverlener de lidmaatschap vergoeding verschuldigd.
 3. Over de aan Begeleiding1op1 toekomende vergoedingen is btw verschuldigd.
 4. Begeleiding1op1 kan jaarlijks haar tarieven aanpassen. De nieuwe tarieven zullen jaarlijks per 1 december voorafgaand aan het nieuwe jaar bekend worden gemaakt op de website. Indien hulpverlener niet akkoord wenst te gaan met de wijziging, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn overeenkomst met Begeleiding1op1 op te zeggen.
 5. De afschrijving van de jaarlijkse lidmaatschap vergoeding zal plaatsvinden binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst.
 6. De match-fee is verschuldigd 14 dagen na het sluiten van de hulpverleningsovereenkomst. Hulpverlener zal binnen uiterlijk 7 dagen na het sluiten van die overeenkomst Begeleiding1op1 de relevante (financiële) informatie verstrekken onderbouwd met bescheiden en bewijsstukken die voor Begeleiding1op1 redelijkerwijs nodig zijn om de match-fee te kunnen bepalen.
 7. Naast de in lid 4 genoemde aanpassing, is Begeleiding1op1 gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op www.cbs.nl of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste een maand voor de datum van de tariefwijziging. In dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in lid 4 van dit artikel niet.
 8. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso (lidmaatschap) en facturatie achteraf (match fee). Voor de automatische incasso dient hulpverlener na totstandkoming van de overeenkomst, Begeleiding1op1 te machtigen. Bij terugboekingen, bij voorbeeld bij een ontoereikend saldo, is Begeleiding1op1 gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.
 9. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan hulpverlener medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is hulpverlener automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. Hulpverlener is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Begeleiding1op1, wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 10. Indien hulpverlener na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Begeleiding1op1 de vordering ter incasso uit handen geven. Hulpverlener is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van EUR 100,- (honderd euro).
 11. Enig beroep door hulpverlener op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
 12. Begeleiding1op1 heeft de bevoegdheid een door haar aan te wijzen accountant (waaronder mede begrepen een interne controller van haar organisatie) de administratie inclusief onderliggende stukken van hulpverlener te laten controleren om na te gaan of hulpverlener zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst naleeft. Blijkt uit een dergelijk onderzoek dat hulpverlener te weinig vergoeding heeft afgedragen aan Begeleiding1op1 omdat er onjuiste informatie aan Begeleiding1op1 is verstrekt, dan zal hulpverlener zonder verdere ingebrekestelling een boete verbeuren ten gunste van Begeleiding1op1 ter hoogte van € 5.000,-- , onverminderd de verplichting van Begeleiding1op1 om onmiddellijk de juiste vergoeding vermeerderd met rente en kosten aan Begeleiding1op1 te voldoen alsmede de kosten te vergoeden van de uitgevoerde audit.

Artikel 9 - Uitsluiting

Begeleiding1op1 behoudt zich het recht voor om hulpverlener uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de website, door onder meer zijn web-account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:

 • De automatische incasso niet slaagt vanwege redenen die aan de zijde van hulpverlener liggen;
 • Hulpverlener op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst met Begeleiding1op1;
 • Hulpverlener inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van Begeleiding1op1 of derden;
 • Hulpverlener (direct of indirect) een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;
 • Hulpverlener in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Hulpverlener medewerkers van Begeleiding1op1 en/of de cliënt of cliënten in zijn algemeenheid onheus bejegent bijvoorbeeld door ongepast, smadelijke, lasterlijke, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.
 • Hulpverlener op enig moment niet langer de kwaliteiten of eigenschappen bezit die Begeleiding1op1 redelijkerwijs mag verwachten.

Artikel 10 – Onderhoud en beveiliging

 1. Begeleiding1op1 is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Begeleiding1op1 ontstaat.
 2. Begeleiding1op1 spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Begeleiding1op1 legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 11 – Privacy en geheimhouding

 1. Begeleiding verwerkt persoonsgegevens van cliënt en hulpverlener ten behoeve van de uitvoering van de diensten en aanverwante activiteiten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Begeleiding1op1 van toepassing.
 3. Partijen verplichten zich tot strikte geheimhouding van alle informatie en gegevens van en over elkaar op grond van of in verband met onderhavige overeenkomst. Deze geheimhoudingsverplichting geldt tijdens als ook na afloop van onderhavige overeenkomst, behoudens voor zover partijen op grond van de wet verplicht zijn aan derden mededelingen te doen en/of informatie te verstrekken.
 4. Een beëindiging van de overeenkomst heeft geen invloed op deze geheimhoudingsverplichting. Deze blijft ook na beëindiging van de overeenkomst haar gelding behouden.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid Begeleiding1op1

 1. Hulpverlener vrijwaart Begeleiding1op1 tegen aanspraken van cliënten en derden, waaronder aanspraken voortvloeiende uit de hulpverleningsovereenkomst tussen hulpverlener en cliënt respectievelijk tussen hulpverlener en de gemeente/opdrachtgever.
 2. De aansprakelijkheid van Begeleiding1op1 is beperkt tot directe schade en beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Begeleiding1op1 in een voorkomend geval uitkeert. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die hulpverlener redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Begeleiding1op1 te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Begeleiding1op1 wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 3. De totale aansprakelijkheid van Begeleiding1op1 kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,-.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Begeleiding1op1 voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Begeleiding1op1 niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van hulpverlener die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de website en/of de diensten.

Artikel 13 - Overmacht

Begeleiding1op1 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Begeleiding1op1 gebruikt maakt.

Artikel 14 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren bij uitsluiting toe aan Begeleiding1op1 met uitzondering van het materiaal dat door cliënten en hulpverleners is aangeleverd in verband met het plaatsen van advertenties, profielen, beoordelingen of anderszins.
 2. Het is hulpverlener niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Begeleiding1op1, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het hulpverlener niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Begeleiding1op1, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 3. Hulpverlener garandeert dat hij gedurende de duur van zijn lidmaatschap en voor de periode van één jaar daarna niet een vergelijkbaar instrument als de website van Begeleiding1op1 zal opzetten en ontsluiten, zulks op straffe van verbeurte van een boete van € 100.000,-- door hulpverlener aan Begeleiding1op1.
 4. Hulpverlener garandeert dat de door hem op de website geplaatste informatie geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)-rechten van derden. Hulpverlener vrijwaart Begeleiding1op1 volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

Artikel 15 - Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen Begeleiding1op1 en hulpverlener wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is gelijk aan de startdatum van de overeenkomst. Na afloop van de initiële periode wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van één jaar, tenzij een der partijen ten minste één maand voor het einde van de duur van de overeenkomst aangeeft dat zij de overeenkomst niet wenst te verlengen.
 2. Ieder der partijen heeft voorts het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn schriftelijk op te zeggen in de navolgende gevallen:
  • indien een der partijen failliet is verklaard, dan wel indien een der partijen in aanmerking komt voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel wordt ontbonden;
  • indien de andere partij na deswege door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld binnen de in de ingebrekestelling genoemde termijn nalatig blijft om haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen.
 3. Begeleiding1op1 is gerechtigd de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn schriftelijk op te zeggen, in geval:
  • van overlijden van hulpverlener;
  • Hulpverlener niet (meer) voldoet aan de afspraken in de overeenkomst of het gestelde in deze voorwaarden, onverminderd het recht van Begeleiding1op1 op volledige vergoeding van de eventueel geleden schade;
  • de fiscus tot het oordeel komt, dat de verhouding tussen Begeleiding1op1 en hulpverlener dient te worden gekwalificeerd als een fiscaalrechtelijke dienstbetrekking.
  • Hulpverlener zich niet langer gedraagt op een wijze die past bij de goede reputatie van Begeleiding1op1 of indien hulpverlener niet langer de kwaliteiten bezit of geregistreerd is bij de instanties die Begeleiding1op1 wenselijk acht voor het succesvol functioneren van de website en dienst.
 4. In situaties zoals benoemd in artikel 15 lid 2 en 3 ontslaan hulpverlener niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Begeleiding1op1.

Artikel 16 - Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst tussen Begeleiding1op1 en hulpverlener is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.